Loading nanoRepCustomer Support Software

Dífizetés módja

Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér

Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj.

Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéért az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések alapján díjat köteles fizetni. A díjak aktuális mértékét részletesen az ÁSZF 2. számú melléklete (’Díjszabás’) tartalmazza.

 • Kedvezmény az egyes díjakban
  A Szolgáltató önállóan dönthet a kedvezményekről, meghatározott idejű, illetve meghatározott területi hatályú akciókról, amelyek a díjakat csökkentik. A Szolgáltató saját érdekében ezek nyilvánosságát biztosítja. A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján is biztosíthat kedvezményt az azonos helyzetben lévők azonos elbírálásának elvét szem előtt tartva.
 • A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy újabb konstrukciók piacra hozatala esetén, a következőkben felsoroltakon változtasson.
  • Határozott időre létrejövő szerződés esetén:
   Határozott időre létrejövő szerződés esetén Előfizető választása alapján kétféle fizetési mód lehetséges:
   a) a szolgáltatási díj előre történő fizetése esetén egyszeri – a „MinDigTV Extra” szolgáltatásra történő előfizetés esetén a kártya átadásakor – díjfizetés történik.
   b) a szolgáltatási díj tárgyhónapban történő megfizetése a Határozatlan időre létrejövő szerződés esetén: Határozatlan időre létrejövő szerződés esetén kizárólag a szolgáltatási díj tárgyhónapban történő fizetése valósul meg, Előfizető köteles a díjakat jelen ÁSZF illetve az egyedi előfizetői szerződés rendelkezéseinek megfelelően esedékességükkor, határidőben megfizetni. Ennek megfelelően Előfizető köteles a Szolgáltató által kiállított számlát tárgyhó utolsó munkanapjáig az ügyfélszolgálaton személyesen, postai csekken, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással kiegyenlíteni. Amennyiben Előfizető díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi kamat megfizetésére is köteles. A késedelmi kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott kamat.Amennyiben tárgyhó 20. napjáig Előfizető nem kap számlát Szolgáltatótól, ezt haladéktalanul köteles Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy telefonos ügyfélszolgálatán bejelenteni. Szolgáltató ebben az esetben tájékoztatja Előfizetőt a számla összegéről. Nem mentesíti Előfizetőt a számla határidőre történő kiegyenlítésének kötelezettsége alól, ha a számlát késedelmesen kapja meg.A díjfizetés akkor tekintendő teljesítettnek (azon a napon), amikor a Szolgáltatóhoz a számla ellenértéke megérkezik.
 • Számlázás
  • Határozott időre létrejövő szerződés esetén: az a) pont szerinti esetben az Előfizetési díjról, az egyszeri belépési díjról, a kártya (kártyák) aktiválási díjáról és a szolgáltatási díjról Szolgáltató, illetve megbízottja a kártya(k) rendelkezésre bocsátásakor számlát állít ki, amelyet Előfizető köteles haladéktalanul készpénz vagy bankkártya útján kiegyenlíteni. A b) pont szerinti esetben az ÁSZF 7.2.3.2 pont szerint történik a számlázás.
  • Határozatlan időre létrejövő szerződés esetén A havi Előfizetési díjról Szolgáltató havonta tárgyhóban számlát állít ki és megküldi Előfizető részére. Az egyszeri belépési díjat és a kártya (kártyák) aktiválási díját az előfizetői szerződés megkötésekor fizeti az Előfizető a Szolgáltató vagy megbízottja számlája alapján. A Szolgáltató kérheti a fizetést igazoló dokumentum (pl. eredeti feladóvevény) bemutatását annak igazolására, hogy a befizetés megtörtént. Az Előfizetési díj a megkezdett szolgáltatás kezdési időpontjától esedékes a Szolgáltató számlája alapján.
 • Az akciók és akciós díjak elérhetősége
  Az akciók és akciós díjak Szolgáltató honlapján érhetőek el.
 • A kártérítési eljárás szabályai
  Szolgáltató felelőssége a „MinDigTV Extra” kártya segítségével igénybe vehető, kódolt műsorterjesztésre terjed ki. Szolgáltató felelőssége csak a neki felróható okból történő késedelmes aktiválás, hibás, csökkent értékű teljesítésért áll fenn. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) alapján a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.Szolgáltató kötbérfelelősségéről az ÁSZF 2. számú melléklet rendelkezik.Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a műholdas műsorok készítői vagy a műholdak hibájából bekövetkező, valamint a földfelszíni műsorok sugárzásában bekövetkezett adáskimaradások miatti műsorkiesésekért, illetve minőségromlásért, továbbá minden a Szolgáltatón kívülálló műszaki okból történő vételromlás, zavarás, vételkiesés, energia- kimaradás esetére.Szolgáltató köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott dokumentációkat, adatokat és egyéb információkat bizalmasan kezelni és gondoskodni arról, hogy jogosulatlan harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén köteles Előfizető igazolt kárát megtéríteni.Az Előfizető a Szolgáltatónak okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel.A kártérítési eljárás intézésére a 6.2 pont rendelkezései irányadóak.
 • A kötbér meghatározása, mértéke és módjai
  • Az Előfizető által fizetendő kötbérAz Előfizető a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben a Díjszabás szerinti kötbérek, és egyéb díjak fizetésére köteles. A Szolgáltató a kötbérre az arra okot adó, jelen ÁSZF-ben meghatározott feltétel, körülmény vagy esemény bekövetkeztekor válik jogosulttá. A kötbér megfizetésére Előfizető a Szolgáltató felszólításának megfelelően köteles.
  • A Szolgáltató által fizetendő kötbérA teljes adóhálózat 48 órát meghaladó és Szolgáltatónak felróható okból bekövetkező üzemzavara esetén Szolgáltató a szolgáltatási díjat időarányosan és csatorna arányosan csökkenti. Ha a 48 órát meghaladó üzemzavar miatt a Szolgáltatás szünetel, az ÁSZF 5.1 pontban leírtak alkalmazandók illetve a Szolgáltató a Díjszabás szerint kötbér fizetésére köteles az üzemzavarnak az első 48 órát meghaladó időszakára. Ha a Szolgáltató az ÁSZF 6.1 pontban meghatározott, a „MinDigTV Extra” kártya javítására illetve cseréjére vonatkozó határidőt elmulasztja, és emiatt a Szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a mulasztás időszakára a Díjszabásban rögzített hivatkozás szerinti kötbér fizetésére köteles.A Szolgáltató következő havi elszámolás alkalmával illetve a bejelentés elbírálását követő harminc napon belül a kötbér összegét az Előfizető számláján jóváírja vagy kérésének megfelelően egy összegben részére megfizeti.